75. Veggie grilled minced pork and fried roll with vermicelli – Bún nem nuớng,chả giò

香茅烧稔肉春卷米粉

$10.95

Extra Deep Fried Tofu / Sugar Cane Prawn – $4.50 / $6.99

加招牌炸豆腐 或 甘蔗蝦 – Thêm tầu hủ chiên hoặc chạo tôm

 

show more show less