78. House special deep fried tofu & sugar cane prawn with vermicelli – Bún tàu hủ chạo tôm

招牌炸豆腐甘蔗蝦米粉

$11.99

Extra Deep Fried Tofu / Sugar Cane Prawn – $4.50 / $6.99

加招牌炸豆腐 或 甘蔗蝦 – Thêm tầu hủ chiên hoặc chạo tôm

 

show more show less