D11. Iced salted lemonade – Chanh muối đá

越式冻咸柠檬水

C. BEVERAGE – 饮品 – Nước giải khát

 

show more show less

You may also like...