D7. Iced coffee +milk tea – Uyên ương đá

港式冻鸳鸯

C. BEVERAGE – 饮品 – Nước giải khát

 

show more show less

You may also like...