D8. Iced lemonade – Đá chanh

越式冻柠檬水

C. BEVERAGE – 饮品 – Nước giải khát

 

show more show less

You may also like...