D9. Iced soda lemonade – Soda chanh đường

越式冻柠檬梳打

C. BEVERAGE – 饮品 – Nước giải khát

 

show more show less

You may also like...